RI&E PSA

De RI&E PSA biedt praktische oplossingen om de verschillende vormen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) – werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld – te voorkomen of te verminderen.

Wat is een RI&E

De “RI&E” is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico’s binnen een organisatie met betrekking tot gezondheid, veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het doel van een RI&E is om potentiële gevaren en risico’s op de werkplek te identificeren, te evalueren en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Een RI&E omvat een analyse van de fysieke werkomgeving, de aard van het werk, de arbeidsmiddelen en de psychosociale aspecten.

PSA in de RI&E

Psychosociale Arbeidsbelasting is een verdiepend onderzoek. Het doel is om de werkstress risico’s te onderzoeken. In de Arbowet staat dit bekend onder de “Scope-RIE-PSA”.

De RI&E richt zich specifiek op een bepaald probleem binnen een organisatie. Een RI&E-PSA is nodig als er sprake is van een specifiek en afgebakend risico dat extra aandacht vereist. Bijvoorbeeld, als er in een bepaalde afdeling van een bedrijf herhaaldelijk incidenten of ongevallen plaatsvinden door overwerk. Dan biedt een RI&E-PSA inzicht door de specifieke oorzaken van deze problemen te analyseren en gerichte maatregelen te nemen om ze aan te pakken.

Zowel de RI&E als de RI&E-PSA zijn belangrijke instrumenten voor werkgevers. Het zorgt dat ze voldoen aan de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en het draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van hun werknemers.

Waarom is de RI&E-PSA belangrijk?

De RI&E-PSA is belangrijk omdat het organisaties helpt om risico’s op het gebied van werkstress van werknemers te identificeren en te evalueren. Het zorgt voor een systematische aanpak van het voorkomen van ongevallen, ziekte en psychosociale problemen op de werkvloer. 

De RI&E PSA richt zich op werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld.

Voorbeelden waarbij de RI&E-PSA wordt toegepast

Hieronder staan drie voorbeelden omschreven hoe de RI&E-PSA wordt toegepast in de praktijk. 

Risico op werkdruk

De RI&E-PSA met betrekking tot werkdruk richt zich specifiek op het identificeren en evalueren van risico’s die verband houden met de belasting en druk die werknemers ervaren in hun werk. Het omvat het analyseren van factoren zoals werklast, deadlines, taakeisen en de mate van controle die werknemers hebben over hun werk. Door deze risico’s in kaart te brengen, kunnen passende maatregelen worden genomen om werkdruk te verminderen, stress te voorkomen en het welzijn en de productiviteit van werknemers te bevorderen.

Door werkdruk aan te pakken voorkomen we eveneens de kans op pesten. 

Agressie op de werkvloer

De RI&E-PSA met betrekking tot agressie op de werkvloer heeft als doel de identificatie en evaluatie van risico’s die samenhangen met agressief gedrag en geweld binnen de werkomgeving. Dit omvat het analyseren van verschillende factoren, zoals klantinteracties, de aard van het werk en de fysieke omgeving. Door deze risico’s systematisch in kaart te brengen, kunnen passende maatregelen worden genomen om agressie te voorkomen, de veiligheid van werknemers te waarborgen en de procedures en protocollen voor het omgaan met agressieve incidenten te verbeteren. Hierdoor ontstaat een veilige werkomgeving waarin werknemers zich beschermd voelen en hun werk effectief kunnen uitvoeren.

Seksuele intimidatie

De RI&E-PSA met betrekking tot seksuele intimidatie richt zich op het identificeren en beoordelen van risico’s die verband houden met ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Dit omvat het analyseren van factoren zoals werkomgeving, interacties tussen collega’s en machtsdynamiek. Door deze risico’s in kaart te brengen, kunnen gepaste maatregelen worden genomen om seksuele intimidatie te voorkomen, bewustwording te vergroten, beleid en procedures te implementeren en een veilige werkomgeving te creëren waarin werknemers vrij zijn van intimidatie en respectvol met elkaar omgaan.

Belang van de juiste toepassing

De RI&E-PSA biedt de mogelijkheid om specifieke problemen, zoals werkdruk, agressie op de werkvloer en seksuele intimidatie, gericht aan te pakken. Door een systematische benadering worden ongevallen, ziektes en psychosociale problemen voorkomen, wat resulteert in een veilige en gezonde werkomgeving waarin werknemers plezier, betrokkenheid en motivatie ervaren en de wettelijke verplichtingen worden nageleefd.

Wil je meer leren over de RI&E en hoe dit toegepast wordt in de praktijk? Dan raden wij de colleges werkdruk in de RI&E en sociale & psychologische veiligheid aan. Tijdens de colleges leer je hoe je teams en mensen kunt adviseren over werkdruk of psychologische veiligheid en waarom sociale veiligheid op hele verschillende manieren van invloed kan zijn op ons mentale welzijn.