Examen en adviescommissie

Het Hollands College is een leerinstituut met een frisse kijk op arbeid onder begeleiding van bevlogen vakgenoten. Naast het dynamische karakter van het onderwijs, staat kwaliteit voorop. De commissieleden dragen daaraan bij.

Examencommissie

De examencommissie heeft aan aantal taken en bevoegdheden. Zij borgen de kwaliteit, stellen exameninstrumenten vast, verlenen vrijstellingen, handelen bij onregelmatigheden, fraude en klachten en stellen jaarlijks een kort verslag vast.

Voorzitter

Lid examencommissie

Lid examencommissie

Lid examencommissie

Lid examencommissie

Adviescommissie

De advies commissie voor het onderwijs adviseert het bestuur (gevraagd en ongevraagd) over allerlei aspecten van het onderwijsbeleid. Daarnaast vervult ze de rol van opleidingscommissie voor de A&O opleiding. Ze analyseert de studentevaluaties en rapporteert en adviseert aan de hand daarvan het bestuur.

Ook treedt de commissie ieder jaar op als jury voor de beste scriptie of paper die meedingt naar de nominatierondes van de beroepsverenigingen.

Leden:
Studentleden: